Privacyverklaring voor werknemers en sollicitanten Schoonmaakbedrijf Jansen B.V.

 

Door het insturen van uw sollicitatie en/of het aangaan van een arbeidsovereenkomst met Schoonmaakbedrijf Jansen B.V. (verder: Schoonmaakbedrijf Jansen) stemt u in met de verwerking door schoonmaakbedrijf Jansen van uw persoonsgegevens.

Schoonmaakbedrijf Jansen is gevestigd aan de Wattstraat 26 te 2171 TR Sassenheim en is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 28047914. Schoonmaakbedrijf Jansen verwerkt uw persoonsgegevens om zo een goede uitvoering van de arbeidsovereenkomst mogelijk te maken. Uw persoonsgegevens worden door schoonmaakbedrijf Jansen gebruikt voor uitbetalingen van salaris, voor haar algemene personeelsadministratie, ter identificatie door een opdrachtgever, voor het aanleggen en onderhouden van een persoonlijk dossier, voor de algemene communicatie en om te voldoen aan haar wettelijke verplichtingen.

Indien en voor zover daar aanleiding toe is verstrekt schoonmaakbedrijf Jansen de door u verstrekte persoonsgegevens aan derde partijen. Deze derde partijen zijn
opdrachtgevers van schoonmaakbedrijf Jansen en overige dienstverleners die de uitvoering van de arbeidsovereenkomst mogelijk maken, zoals een ICT dienstverlener en een salarisadministrateur. Schoonmaakbedrijf Jansen verstrekt de door u verstrekte persoonsgegevens alleen als dat voor de uitvoering van haar dienstverlening noodzakelijk is. Schoonmaakbedrijf Jansen verstrekt de door u verstrekte persoonsgegevens nimmer voor commerciële doeleinden en nimmer aan partijen die gevestigd zijn buiten de Europese Unie.

Schoonmaakbedrijf Jansen wijst u nadrukkelijk op de mogelijkheid om uw persoonsgegevens niet of niet langer te verstrekken. Het gevolg hiervan is dat de
arbeidsovereenkomst niet tot stand zal komen of dat de arbeidsovereenkomst niet langer  (ongewijzigd) voort kan worden gezet. Schoonmaakbedrijf Jansen bewaart de door u verstrekte persoonsgegevens niet langer dan voor de sollicitatieprocedure, de arbeidsovereenkomst of de op haar rustende wettelijke verplichtingen noodzakelijk is. Dit houdt in dat Schoonmaakbedrijf Jansen de door u verstrekte persoonsgegevens zal bewaren voor de duur van de sollicitatieprocedure of het dienstverband, en voor maximaal 4 weken (in het geval van een sollicitatie) of 2 jaren (in het geval van een dienstverband) daarna, tenzij er een (fiscaal) wettelijke verplichting bestaat om bepaalde gegevens langer dan deze termijn te bewaren. Slechts de gegevens waarvoor deze verplichting bestaat zullen maximaal 7
jaren bewaard worden.

U heeft te allen tijde het recht op inzage, correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens die bij Schoonmaakbedrijf Jansen bekend zijn. U dient uw verzoek
daartoe in te dienen via e-mail op personeelszaken@schoonmaak-jansen.nl Schoonmaakbedrijf Jansen zal zich inspannen om zo spoedig mogelijk aan uw verzoek te
voldoen. Indien u verzoekt om verwijdering van uw gegevens dan kan dat er toe leiden dat u uw huidige functie niet langer ongewijzigd kunt uitoefenen.

Schoonmaakbedrijf Jansen zal uw verzoek tot het verwijderen van de persoonsgegevens niet honoreren als dit strijdig is met een op haar rustende wettelijke verplichting. Indien u een klacht heeft over de manier waarop Schoonmaakbedrijf Jansen de door u verstrekte persoonsgegevens verwerkt wordt u verzocht om deze klacht eerst aan Schoonmaakbedrijf Jansen kenbaar te maken. U kunt dit per e-mail doen via personeelszaken@schoonmaak-jansen.nl. Schoonmaakbedrijf Jansen zal uw klacht zo spoedig mogelijk in behandeling nemen. Indien u ontevreden over de manier waarop Schoonmaakbedrijf Jansen uw klacht behandelt kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.