Privacyverklaring
 

Door gebruik te maken van de diensten van Schoonmaakbedrijf Jansen B.V. (verder: Schoonmaakbedrijf Jansen) stemt u in met de verwerking door Schoonmaakbedrijf Jansen van uw persoonsgegevens. Tevens stemt u in met de verwerking door Schoonmaakbedrijf Jansen van de persoonsgegevens van derden die u aan Schoonmaakbedrijf Jansen verstrekt.

Schoonmaakbedrijf Jansen is gevestigd aan de Wattstraat 26 te 2171 TR Sassenheim en is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 28047914
Schoonmaakbedrijf Jansen verwerkt persoonsgegevens met als doel uw zaak en uw belangen zo goed als mogelijk te behartigen. Ook gebruikt zij uw persoonsgegevens voor de algemene communicatie, voor het versturen van nieuwsbrieven en om te voldoen aan haar wettelijke verplichtingen die onder andere voortkomen uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).

Indien en voor zover daar aanleiding toe is verstrekt Schoonmaakbedrijf Jansen de door u verstrekte persoonsgegevens aan derde partijen. Deze derde partijen zijn
wederpartijen in het dossier dat Schoonmaakbedrijf Jansen voor u behandelt en overige dienstverleners die de dienstverlening van Schoonmaakbedrijf Jansen mogelijk maken, zoals haar ICT dienstverlener. Schoonmaakbedrijf Jansen verstrekt de door u verstrekte persoonsgegevens alleen als dat voor de uitvoering van haar dienstverlening noodzakelijk is. Schoonmaakbedrijf Jansen verstrekt de door u verstrekte persoonsgegevens nimmer voor commerciële doeleinden.

Schoonmaakbedrijf Jansen wijst u nadrukkelijk op uw keuzemogelijkheid om uw persoonsgegevens niet te verstrekken. Het gevolg hiervan is dat Schoonmaakbedrijf
Jansen haar diensten niet aan u zal aanbieden, dan wel dat zij haar dienstverlening aan u zal staken. Schoonmaakbedrijf Jansen bewaart de door u verstrekte persoonsgegevens niet langer dan voor haar dienstverlening en de op haar rustende wettelijke verplichtingen noodzakelijk is. Dit houdt in dat Schoonmaakbedrijf Jansen de door u verstrekte persoonsgegevens bewaart voor de duur van haar dienstverlening aan u, en voor maximaal 7 jaren na het eindigen van de dienstverlening door Schoonmaakbedrijf Jansen.

U heeft te allen tijde het recht op inzage, correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens die bij Schoonmaakbedrijf Jansen bekend zijn. U dient uw verzoek
daartoe in te dienen via e-mail op info@schoonmaak-jansen.nl. Schoonmaakbedrijf Jansen zal zich inspannen om zo spoedig mogelijk aan uw verzoek te voldoen.

Indien u verzoekt om verwijdering van uw gegevens zal Schoonmaakbedrijf Jansen haar dienstverlening aan u staken. Indien u een klacht heeft over de manier waarop Schoonmaakbedrijf Jansen de door u verstrekte persoonsgegevens verwerkt verzoeken wij u om deze klacht eerst aan Schoonmaakbedrijf Jansen kenbaar te maken. U kunt dit per e-mail doen via info@schoonmaak-jansen.nl. Schoonmaakbedrijf Jansen zal uw klacht zo spoedig mogelijk in behandeling nemen. Indien u ontevreden over de manier waarop Schoonmaakbedrijf Jansen klacht behandelt kunt u zich met uw klacht wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.